Regulamin | maxy.pl

 

REGULAMIN HURTOWNI

 

Regulamin Sklepu Internetowego MAXY.PL

Dotyczy sprzedaży B2B (business-to-business)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. MAXY.PL jest sklepem internetowym prowadzonym przez Mateusza Lasotę-działalność gospodarcza pod firmą ISO TRADE Mateusz Lasota wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres i miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica, NIP 6912221018, REGON 020206884, adres poczty elektornicznej: hurt@maxy.pl, numery telefonów: 664995011 i 660249102 .

 2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep internetowy MAXY.PL skierowany jest tylko i wyłącznie do przedsiębiorców dot. sprzedaży B2B.

 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonuje tylko sprzedaży hurtowej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i do każdego zamówienia wystawia fakturę Vat („Klient”).

 4. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 5. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności k.c..

 7. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  2. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

  4. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).

  5. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.

  7. Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)

  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów i inne treści przewidziane prawem.

  9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  11. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

  12. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  13. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  15. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.maxy.pl.

  16. Sprzedawca; Usługodawca – Mateusz Lasota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISO TRADE Mateusz Lasota wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica, NIP 6912221018, REGON 020206884, adres poczty elektronicznej: hurt@maxy.pl, numery telefonów: 664995011 i 660249102.

  17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  19. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 8. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

  1. umożliwia Klientom zawieranie umów sprzedaży,

  2. informuje Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 9. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub składanych telefonicznie, o ile Klient w trakcie kontaktu telefonicznego podał swój adres e-mail. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 10. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 11. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter

 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, numeru NIP.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@maxy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica.

 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego imienia i adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”, a następnie potwierdzeniu chęci rejestracji na newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@maxy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ ZWROTY

 

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

 1. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić stosowny formularz na stronie sprzedawcy maxy.pl, przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres maxyserwis@iso-trade.eu lub porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia oraz jeśli zgłoszenie będzie zasadne, podejmie działania w celu usunięcia stwierdzonej wady.

 2. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. MAXY.PL nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 4. MAXY.PL odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

 5. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu MAXY.PL jest Kierownik ds. Reklamacji.

 6. Sklep nie odpowiada za braki lub nadwyżki ilościowe dostarczonego Towaru znajdującego się w opakowaniach oryginalnie zamkniętych w Chinach oraz nieprzepakowanych i nieotwieranych przez Sklep. W tym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

 

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 2. Klient – Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Nierejestrowy nie mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu kurierowi (przewoźnik) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.

 4. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkt Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.

 5. W przypadku stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera (przewoźnika), w tym spisać w obecności kuriera protokół szkody.

 6. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Produkt nie jest zgodny ze złożonym Zamówieniem, w przesyłce brakuje Produktów, Produkt ma wadę fizyczną tkwiącą w samym Produkcie, zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera (przewoźnika) z dokładnym opisem w jego treści wszelkich stwierdzonych niezgodności, braków lub wad. Protokół winien być podpisany przez Klienta i kuriera (przewoźnika). Wszelkie reklamacje nie potwierdzone protokołem będą uznane za bezpodstawne i nie będą rozpatrywane.

 

 

V. ZAMÓWIENIA

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o treści Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie Internetowym.

 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

 5. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów.

 7. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w tradycyjnej papierowej lub w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany Sklepie Internetowym, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru lub w formie papierowej wraz z Towarem.

 8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.

 10. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców Sprzedawcy.

 11. W wypadku braku zamówionego towaru w magazynach, Klient będzie o tym informowany.

 

 

VI. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY CENY

 1. W Sklepie Internetowym są podawane zarówno ceny netto jak i brutto (z podatkiem VAT). Cena umieszczona w Sklepie Internetowym nie zawiera podatku VAT, jeżeli umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT; w takim wypadku do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest Klient na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Sklep internetowy zapewnia Klientowi następujące sposoby zapłaty:

  1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, właściwy dla waluty, w której kupujący otrzymał proformę. Numery kont( PLN, EUR, CZK) widnieją na proformie wystawionej przez naszego pracownika i przesłanej drogą mailową z adresu hurt@maxy.pl.

 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku braku wpłaty za zamówienia na rachunek MAXY.PL lub gotówką w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje zamówienie złożone przez Klienta.

 

VII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIÓR PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - koszty ustalane na podstawie cennika przesyłek międzynarodowych. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane po złożeniu Zamówienia w przesłanej przez naszego pracownika w proformie wysłanej z adresu e-mailowego hurt@maxy.pl

 2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy wynoszą 0 zł dla zamówień o wartości wyższej niż 500 zł netto. Do zamówień o mniejszej wartości doliczany jest koszt przesyłki - 12 zł brutto - za każdą paczkę. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane po złożeniu Zamówienia w przesłanej przez naszego pracownika pro formie.

 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesyłka kurierska,

  2. Przesyłka paletowa.

  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica – w Dni Robocze w godzinach od 09:00 do 15:00.

 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 1 Dnia Roboczego. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.39 / 5.00 2653 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-01-20
Super
2020-01-20
Już prawie magazynierowi wychodzi pakowanie, ale jeszcze na koniec musiał zepsuć dobrą aurę i wrzucił drobne przedmioty luzem w karton... A było na początku po otwarciu miło.. Jeszcze do poprawy.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel