OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obsah

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO VELKOOBCHODU MAXY.PL

z 15. 3. 2013

 

I. Definice

Pojmy použité v obchodních podmínkách znamenají:e

1. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba provozující hospodářskou činnost, která v rámci obchodu provádí objednávky;

2. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (polská sbírka zákonů Dz. U. č. 16, spis. zn. 93 s pozdějšími změnami);

3. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky poskytování služeb elektronickou cestou v rámci internetového velkoobchodu maxy.pl;

4. Internetový velkoobchod (velkoobchod) – internetový server dostupný na adrese maxy.pl, jehož prostřednictvím může zákazník zejména podávat objednávky;

5. Zboží – produkty prezentované v internetovém velkoobchodě;

6. Kupní smlouva – smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi firmou ISO TRADE Mateusz Lasota se sídlem v Lehnici a zákazníkem, uzavíraná prostřednictvím serveru internetového velkoobchodu;

7. Zákon o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje  – zákon o podrobných podmínkách prodeje spotřebitelům a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (polská sbírka zákonů Dz. U. č. 141, spis. zn. 1176 s pozdějšími změnami);

8. Zákon o poskytování služeb elektronickou cestou – zákon o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (polská sbírka zákonů Dz. U. č. 144, spis. zn. 1204 s pozdějšími změnami);

9. Objednávka – vyjádření vůle zákazníka o přímém záměru uzavřít kupní smlouvu, určující zejména druh a množství zboží.

 

II. Obecná ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla používání internetového velkoobchodu maxy.pl.

2.2. Tyto obchodní podmínky odpovídají čl. 8 Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.

2.3. Internetový velkoobchod působící na adrese www.maxy.pl provozuje ISO TRADE Mateusz Lasota,

Al. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica, Polsko, DIČ PL 69122218 a identifikační číslo REGON 020206884.

2.4. Tyto obchodní podmínky určují zejména:

a) pravidla registrace a používání účtu v rámci internetového velkoobchodu;

b) podmínky a pravidla provádění elektronické rezervace produktů dostupných v rámci internetového velkoobchodu;

c) podmínky a pravidla zasílání objednávek elektronickou cestou v rámci internetového velkoobchodu;

d) pravidla uzavírání kupních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci internetového velkoobchodu.

2.5. Používání internetového velkoobchodu je možné pod podmínkou, že informatický systém zákazníkem používaný splňuje následující minimální technické požadavky:

a) Počítač s přístupem do sítě Internet s instalovaným prohlížečem , např. Internet Explorer, Mozilla Firefox  atd.

2.6. Chce-li zákazník používat internetový velkoobchod, musí si sám zajistit přístup k počítači nebo koncovému zařízení s připojením na Internet.

2.7. Podle platných právní předpisů si provozovatel velkoobchodu vyhrazuje možnost omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového velkoobchodu na osoby, které dovršily věku 18 let. V tom případě budou potenciální zákazníci o výše uvedeném zpraveni.

2.8. Zákazníci mohou získat přístup k těmto obchodním podmínkám kdykoliv prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce serveru maxy.pl, stáhnout si je a vytisknout.

2.9. Informace o zboží uvedené na webu velkoobchodu, zejména pak popisy, technické a užitné parametry plus ceny představují nezávaznou nabídku ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

 

III. Pravidla používání internetového velkoobchodu

3.1. Podmínkou zahájení používání internetového velkoobchodu je registrace ve velkoobchodě a zaslání registračních dokladů firmy.

3.2. Registrace se provádí vyplněním a akceptováním  registračního formuláře, který je k dispozici na jedné stránce velkoobchodu.

3.3. Podmínkou registrace je vyjádření souhlasu s obsahem obchodních podmínek, uvedením údajů označených jako povinné a zaslání registračních dokladů firmy.

3.4. ISO TRADE Mateusz Lasota může zrušit zákazníkovi právo používat internetový velkoobchod a může též částečně nebo úplně omezit jeho přístup k obsahu internetového velkoobchodu s okamžitou platností, poruší-li zákazník obchodní podmínky, zejména pak, když zákazník:

a) uvedl při registraci do internetového velkoobchodu údaje nepravdivé, nepřesné, zavádějící nebo narušující práva jiných osob,

b) dopustil se prostřednictvím internetového velkoobchodu poškození dobrého jména jiných osob, zejména dobrého jména ostatních zákazníků internetového velkoobchodu,

c) dopustí se jiného chování, které ISO TRADE Mateusz Lasota uzná za chování v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání sítě Internet nebo poškozující dobré jméno ISO TRADE Mateusz Lasota.

3.5. Osoba, které bylo zrušeno právo používat internetový obchod, nemůže provádět novou registraci bez předchozího souhlasu firmy ISO TRADE Mateusz Lasota.

3.6. Kvůli zajištění bezpečnosti zasílání zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami webu uskutečňuje internetový velkoobchod technické a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména pak opatření zabraňující neoprávněným osobám získávat a zpracovávat osobní údaje zasílané přes Internet.

3.7. Zákazník je povinen zejména:

a) neposkytovat a nesdílet obsah zakázaný právními předpisy, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo poškozující dobré jméno a další práva jiných osob,

b) používat internetový velkoobchod tak, aby nebyl jeho provoz narušován, zejména použitím určitého softwaru nebo zařízení,

c) nečinit takové věci jako rozesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních zpráv (spam) v rámci internetového velkoobchodu,

d) používat internetový velkoobchod tak, aby nebyla ztěžována činnost ostatních zákazníků a ISO TRADE Mateusz Lasota,

e) využívat veškeré informace na internetovém velkoobchodě pouze pro vlastní osobní/podnikovou potřebu,

f) používat internetový velkoobchod v souladu se zákony platnými na území Polské republiky, ustanoveními obchodních podmínek a obecných pravidel používání Internetu.

 

IV. Procedura uzavření kupní smlouvy

4.1. Při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového velkoobchodu je třeba vejít na web www.maxy.pl, provést výběr zboží pomocí technických činností na základě zpráv zobrazovaných zákazníkovi a informací dostupných na webu .

4.2. Výběr klient provádí přidáním objednávaného zboží do košíku.

4.3. Při zasílání objednávky – do okamžiku stisknutí tlačítka „Objednávám“ – má zákazník možnost upravovat zadávané údaje a rozsah výběru zboží. K tomu je třeba se řídit zobrazovanými pokyny a informacemi dostupným na webu.

4.4. Až zákazník používající internetový velkoobchod uvede veškeré potřebné údaje, zobrazí se shrnutí zaslané objednávky. Shrnutí zaslané objednávky bude obsahovat následující informace:

a) předmět objednávky,

b) jednotkovou a celkovou cenu objednávaného zboží nebo služeb včetně dopravného a případných dalších nákladů,

c) zvolený způsob úhrady,

d) zvolený způsob dodávky,

e) termín dodávky,

4.5. ISO TRADE Mateusz Lasota stanoví minimální hodnotu objednávek na 1200 KC bez DPH, objednávky nižší hodnoty nebudou realizovány.

4.6. Aby se objednávka mohla zaslat, je nutné akceptovat obsah obchodních podmínek, uvést osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko „Zaslat objednávku “.

4.7. Když zákazník objednávku odešle, znamená to prohlášení vůle uzavření kupní smlouvy s firmou ISO TRADE Mateusz Lasota podle obsahu obchodních podmínek.

4.8. Po zaslání objednávky zákazník obdrží e-mailovou zprávu obsahující definitivní potvrzení veškerých podstatných částí objednávky.

4.9. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník obdrží výše zmíněnou e-mailovou zprávu.

4.10. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce s obsahem shodným s obchodními podmínkami.

 

V. Doprava:

5.1. Doprava zboží se omezuje na území Polské republiky a provádí se na adresu uvedenou zákazníkem při zasílání objednávky.

5.2. Doručení objednaného zboží se provádí vlastní dopravou nebo zásilkovou službou. Dopravné činí 80 KC bez DPH pro objednávky s hodnotou do 10 000 KC bez DPH a 0 KC pro objednávku s hodnotou přes 10 000 KC bez DPH. Dopravné navíc bude uvedeno při zasílání objednávky.

5.3. Termín realizace dodávky činí 2 až 5 pracovních dní ode dne, kdy zákazník zašle objednávku, avšak pro převážnou většinu objednávek to jsou 24 hodiny.

5.4. Zákazníci mohou získat přístup k těmto obchodním podmínkám kdykoliv prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce serveru www.maxy.pl, stáhnout si je a vytisknout.

Uložení, zajištění, poskytnutí a potvrzení podstatných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se provádí zasláním na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu a přiložením výtisku potvrzení, specifikace objednávky a faktury – daňového dokladu do zásilky se zbožím.

 

VI. Ceny a způsoby úhrady

6.1. Ceny zboží se uvádějí v polských zlotých a obsahují všechny složky včetně DPH (s rozlišením výš sazby), cla a veškerých dalších složek .

6.2. Zákazník má možnost uhradit cenu:

a) bankovním převodem na číslo účtu v bance PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2602 0284 0825

b) kurýrovi při převzetí zboží.

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

7.1. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, má na základě právních předpisů nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu tím, že do 14 dní  zašle příslušné písemné prohlášení na adresu firmy ISO TRADE Mateusz Lasota uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7.2. Desetidenní lhůta se počítá ode dne, kdy bylo zboží doručeno.

7.3. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:

  • hudebních  a audiovizuálních nahrávek a počítačových programů uložených na datových nosičích, když spotřebitel odstraní původní obal;

  • smluv týkajících se služeb za něž cena nebo odměna závisí výhradně na pohybu cen na finančním trhu;

  • zboží (služeb) přesahujících standardní nabídku obchodu připraveného na zvláštní objednávku zákazníka a upravených pro jeho individuální potřeby;

  • služeb/zboží, které vzhledem ke své povaze nemohou být vráceny nebo jejichž předmět se rychle kazí.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. To, co si strany poskytly, se vrátí v nezměněném stavu, ledaže by změna byla nutná v mezích obvyklého zacházení. Vrácení by mělo být provedeno neprodleně, nejpozději do 14 dnů . Zakoupené zboží je třeba vrátit na následující adresu:

ISO TRADE

Al. Rzeczypospolitej 116

59-220 Legnica, Polsko

 

7.5. Zboží vracené zákazníkem by mělo být patřičně zabaleno, aby se zabránilo poškození zásilky během dopravy.

7.6. Balné a dopravné hradí zákazník.

 

VIII. Reklamace zboží

8.1. ISO TRADE Mateusz Lasota jako prodejce je vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, odpovědný za rozpor zboží, které tento zákazník koupil, s kupní smlouvou v rozsahu stanoveném zákonem o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje.

8.2. Jelikož zboží zakoupené prostřednictvím webu www.maxy.pl je určeno k dalšímu prodeji, ISO TRADE Mateusz Lasota omezuje odpovědnost za vady do 3 měsíců od data koupě zboží.

8.2. Reklamace se zasílají na adresu sídla firmy ISO TRADE Mateusz Lasota s přiloženým popisem závady a vyplněným záručním listem. ISO TRADE Mateusz Lasota se zavazuje vyřídit každou reklamaci do 14 dní, a nebylo-li by to možné, tak v tomto termínu sdělit zákazníkovi, kdy bude reklamace vyřízena.

 

 

IX. Reklamace v oblasti poskytování služeb elektronickou cestou

9.1. ISO TRADE Mateusz Lasota se snaží zajistit zcela bezchybnou činnost velkoobchodu v takovém rozsahu, jaké jsou aktuální technické znalosti a zavazuje se v rozumném termínu odstranit veškeré nedostatky oznámené zákazníky.

9.2. Zákazník je povinen neprodleně informovat firmu ISO TRADE Mateusz Lasota o veškerých nedostatcích nebo nefungování webu internetového velkoobchodu.

9.3. Nedostatky ve fungování velkoobchodu může zákazník oznamovat mailem na adresu hurt@maxy.pl nebo za pomoci kontaktního formuláře.

9.4. V reklamaci by měl zákazník uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum  výskytu nedostatku ve fungování obchodu.

9.5. ISO TRADE Mateusz Lasota se zavazuje vyřídit každou reklamaci do 14 dní, a nebylo-li by to možné, tak v tomto termínu sdělit zákazníkovi, kdy bude reklamace vyřízena.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Řešení případných sporů vzniklých mezi ISO TRADE Mateusz Lasota a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníků, bude předáno soudům příslušným podle ustanovení příslušných předpisů polského občanského soudního řádu.

10.2. Řešení případných sporů vzniklých mezi ISO TRADE Mateusz Lasota a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníků, bude předáno soudu místně příslušnému sídlu ISO TRADE Mateusz Lasota.

10.3. Na případy, které tato smlouva neupravuje, se vztahují příslušné předpisy občanského zákoníku, předpisy zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a další příslušné předpisy polského práva.

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.
Přijmout
pixel